Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö

För PR Bygg är Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö viktigt och det är något som ska genomsyra hela verksamheten. Vi är certifierade i enlighet med BF9K som är produktcertifieringssystem anpassat för byggbranschen (www.bf9k.se). Vi har formulerat fler policys som vi arbetar efter inom Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

PR-Bygg underhåller och bygger den fysiska miljö där människor bor, arbetar samt besöker. Vi vill alltid uppfylla våra kunders behov och strävar efter att överträffa deras förväntningar. Vi uppnår det genom att ha:

Kunden i fokus – Vi sätter kunden i fokus och anpassar vår lösning utifrån deras behov.
Använda beprövade arbetsmetoder – Vår långa erfarenhet gör att vi kan välja optimal metod för varje uppdrag.
Vara kundens första val – Att skapa goda kundupplevelser och utföra uppdrag med hög kvalité är ledstjärna för PR-Bygg. Vi arbetar utifrån att alla våra projekt ska bli en god referens för framtiden.
Ständig förbättring och utmanande mål – Vi strävar ständigt efter att utvecklas. Därefter följer vi upp vår prestation och förbättrar ständigt våra rutiner, arbetssätt och andra verktyg för att skapa ännu nöjdare kunder.
Kompetens & erfarenhet – Vi har lång erfarenhet och hög kompetens i byggnadskonst. VI säkerställer att organisationen och alla medarbetare har den utbildning som krävs genom utbildning och ett systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
Hantera brister snabbt – vårt mål är att det aldrig ska finnas några brister men om några sådana finns ska dessa åtgärdas snabbt och effektivt.

Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö är oerhört viktigt för oss PR-Bygg. Vår vision är att det ska vara noll arbetsplatsolyckor och att alla medarbetare ska trivas. Vi uppnår det genom att:

Förebyggande arbete – Att hela tiden ha ett förebyggande arbete mot arbetsplatsolyckor och ohälsa.
Kompetens – Vi säkerställer att alla medarbetare har rätt kompetens för att kunna bidra i arbetsmiljöarbetet.
Ständig förbättring – Vi ska hela tiden utveckla vårt arbete med arbetsmiljö. Om olyckan är framme följer vi upp vad som hänt och lär oss av detta för det inte ska hända igen.
Tillämpliga lagar – Vi tillämpar givetvis gällande lagar och håller oss uppdaterade på området.

Miljöpolicy

Miljö är viktigt på PR-Bygg. Vi har således som mål att bedriva vår verksamhet med lägsta möjliga miljöpåverkan. Det uppnår vi genom att:

Val av produkter – Vi väljer miljövänliga produkter och alternativ vid inköp och transport.
Ständig förbättring – Vi följer lagar och förordningar som ett minimumkrav och därtill arbetar vi hela tiden för att utveckla vårt miljöarbete.
Kompetens – Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen vad gäller miljö för att uppnå vårt mål om ständig förbättring.
Ansvar – Vi tar ansvar att för miljöpåverkan och ställer därmed krav på våra leverantörer och underentreprenörer.